Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel 9 - De prijs

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Artikel 13 - Betaling

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

Artikel 15 - Geschillen

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Actievoorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Impresa e-commerce V.O.F.

hierna te noemen Flamengolife

KvK-nummer:87602210

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons; Flamengolife , via info@flamengolife.nl een ondubbelzinnige verklaring
  op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.


  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de directe kosten van terugzending van de goederen voor zijn rekening.

 

 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

 • De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

 • die snel kunnen bederven of verouderen;

 

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

 • voor losse kranten en tijdschriften;

 

 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

 • De garantie geldt niet indien: • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Actievoorwaarden

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Flamengolife via social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 3. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Flamengolife is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 7. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Flamengolife nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 8. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 9. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 10. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 11. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 12. flamengolife is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 13. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 14. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 15. Over de uitslag van acties kan niet worden gecorrespondeerd.

© Copyright 2022 Flamengolife®. All rights reserved.

Based on 107 reviews
92%
(98)
7%
(7)
1%
(1)
1%
(1)
0%
(0)
De Flamengo saunadeken is echt een uitkomst!

De Flamengo saunadeken is echt een uitkomst!

Ik zag deze deken in een magazine over de Olympische Spelen, waar topsporters er gebruik van maken. Dat zegt genoeg over de kwaliteit en effectiviteit en heb ik zelf ook mogen ervaren.

Na een lange wandeling of als ik spierpijn heb, werkt hij heerlijk. Je slaapt er beter door en het geeft super veel ontspanning. De kwaliteit is top, echt waar voor je geld.

Wat deze saunadeken nog beter maakt dan een infrarood cabine, is dat je lekker kan liggen tijdens het gebruik. Daarnaast is hij vele malen goedkoper en efficiënter dan een infrarood cabine. Het is een investering, maar je haalt het er zo makkelijk uit dat het meer dan waard is. En hij is ook nog eens super makkelijk schoon te maken en op te bergen. Wat een geweldige uitvinding!

Heerlijke ervaring!

De saunadeken is een geweldige aankoop! De deken is luxe en eenvoudig te gebruiken. Binnen enkele minuten ben je aan het zweten en voel je de spanning wegtrekken. Ik heb het gevoel dat de infrarood diep doordringt en het zorgt voor fijne ontspanning. De instelbare tijd en temperatuur is ideaal. Ook is de deken makkelijk schoon te maken, wat het gebruik extra prettig maakt. Ik kan deze saunadeken iedereen aanraden die thuis wil ontspannen en zijn gezondheid wil verbeteren. Het is een fantastische toevoeging aan mijn wellness routine!

S
Flamengo inleghanddoek
Sen Aesthetics
10 sterren!

5 sterren is echt te weinig! Voor zowel de snelle service en de sauna deken!
Ben na lang zoeken bij Flamengo terechtgekomen , had nog een paar vragen die direct via de chat werden beantwoord. Zeer vriendelijk, behulpzaam en professioneel te woord gestaan.
De deken is echt top! Goede zware kwaliteit. Dioet zijn werk erg goed! Heerlijk ontspannen wakker geworden. Ik raad het iedereen aan!

5 sterren

5 sterren is echt te weinig! Voor zowel de snelle service en de sauna deken!
Ben na lang zoeken bij Flamengo terechtgekomen , had nog een paar vragen die direct via de chat werden beantwoord. Zeer vriendelijk, behulpzaam en professioneel te woord gestaan.
De deken is echt top! Goede zware kwaliteit. Doet zijn werk erg goed! Heerlijk ontspannen wakker geworden. Ik raad het iedereen aan!

J
Flamengo® Ice Bath
J.v.

Ik heb onlangs de Flamengo Ice Bath aangeschaft en ik ben er ontzettend blij mee. Een van de grootste voordelen is de relatief ''goedkope'''koeler (voor zover je het dan nog over goedkoop kan hebben). Ik heb veel gezocht, maar in prijs kwaliteit leek mij deze het beste. Hierdoor hoef ik niet langer te werken met ijszakken, wat altijd een gedoe was en uiteindelijk ook behoorlijk prijzig werd.

Het bad zelf is van hoge kwaliteit en ziet er prachtig uit. Ik heb mijn oude, goedkope badje ingeruild voor deze stijlvolle en stevige optie. Het past perfect onder mijn overkapping en is een echte upgrade in zowel functionaliteit als esthetiek.

Al met al ben ik zeer tevreden met mijn aankoop. De Flamengo Ice Bath maakt het hele proces van ijsbaden veel eenvoudiger en aangenamer.

Een compacte infrarood sauna voor thuis of onderweg.

Ik kende het deugddoende effect van infrarood sauna door het bezoek aan sauna&wellnes. Helaas is dit ook kostelijk, en tijdrovend. Om een saunawand/hut thuis te installeren hebben we geen plaats, en nog duurder! dus toen ik dit Flamengo deken voorbij zag komen, leek me dit het proberen waard. En ben er inmiddels heel tevreden van. Het helpt zeer goed om spier-& gewrichtspijnen te voorkomen/verminderen na (zware)inspanningen. Je krijgt echt een sauna effect en het geheel is achteraf makkelijk schoon te maken en op te bergen (neemt wel wat plaats). Ik hoop er nog lang van te kunnen genieten.

Heel fijn

Goede kwaliteit! De infrarood straling is erg prettig en goed af te stellen qua temperatuur en tijd.

Ben er heel blij mee. Lekker na het sporten, even lekker een half liggen in de zak. Muziekje aan, helemaal goed

Lekker warm

Het helpt echt tegen vermoeide spieren /spierpijn
Het is een degelijk product dat zig gemakkelijk laad schoonmaken , het is snel op temperatuur kortom een goede investering tot nu geen spijt van ondanks het niet goedkoop is maar daar heb je dan ook een degelijk product voor

Echt een aanrader!

Nu twee maanden in bezit en al een aantal keer gebruikt. Hij wordt goed en snel warm en is makkelijk te bedienen. Werkt heerlijk ontspannend en heeft ook een positieve invloed op pijnlijke spieren (spieren ontspannen en voelen soepeler aan, pijnklachten verminderen). Een laken of saunadeken erin is wel echt aan te bevelen, alleen al voor het transpireren. Een heerlijk ontspannings/genietmoment voor jezelf. Kortom, de saunadeken is de investering meer dan waard en écht een aanrader, ben heel blij met de aankoop!

Heerlijke deken

Het is een gemakkelijk te gebruiken deken. Wordt snel warm en ligt comfortabel. Hij komt in een mooie opbergtas en is makkelijk mee te nemen. ook het onderhouden van de deken is heel makkelijk en snel gedaan. Ik kan hem iedereen aanraden, hij is zeker de investering waard!,

Flamengo infrarood sauna deken

A
Flamengo infrarood sauna deken
Annemieke Groenendijk
Heerlijke afsluiting van de week en enorm helpend bij reuma!

Na een online zoektocht naar de beste infrarood saunadeken kwam ik uit bij Flamengo.

Ik kocht er meteen 2; want een recente klant kon bijna niet meer lopen door de reuma, ik wilde dat ze hem zou gaan uitproberen. Eerst was er wat twijfel vanwege de prijs, maar ik heb hem gewoon meegenomen en gezegd dat ze het sowieso 1 kans moest geven. Daarna was ze meteen verkocht. Een aantal keren per week gebruikt ze hem en ze knapt echt zo ontzettend op. De ontsteking is aanzienlijk minder en lopen gaat weer goed.

Zelf kom ik er, na een drukke werkweek, helemaal van tot rust. Ik leg hem op vrijdagavond op bed, zet een serie aan en warm dan heerlijk op. Even alles de boel de boel laten en het weekend ontspannen en goed beginnen! Met alle gezondheidsvoordelen van dien.

Het grootste voordeel van de Flamengodeken is de inlegdoek, waardoor je er dus niet met kleren in hoeft die snel weer koud worden en aan je lijf plakken. Je stapt uit de doek, doet die in de was, je spoelt je af en bent al klaar!

Ik ben enorm blij dat ik hier op de site terecht ben gekomen!

Geen pijn en het is geweldig voor nog diepere ontspanning in een meditatie

Ik ben helemaal enthousiast over deze deken.
Mijn fysieke pijn ( artrose en fibromyalgie) was niet meer voelbaar na de eerste sessie.
Heb tijdens de sessie gemediteerd en ik merkte dat ik veel dieper mijn meditatie in kon gaan.
Wat een cadeau, een eigen welness in huis.
Een leeg hoofd, ontspannen lichaam en heel veel energie!

Ben zo dankbaar hiervoor!

Geweldig!

We hebben de saunadeken nu en maand in gebruik en zijn hier heel erg tevreden over. Heerlijk in de “sauna” zonder de deur uit te hoeven! En we hebben ‘m ook meegenomen op wintersport, heerlijk elke dag na het skiën een half uurtje erin, top!

verwennerij

Zo blij met deze aankoop, heerlijk op de bank in de sauna en tv kijken als extra. Mooi materiaal, voelt heel veilig, echt heerlijk !!

Heerlijk ontspannen

De flamengo sauna deken is lekker warm in deze koude tijden. Heerlijk voor je spieren en je slaapt heerlijk daarna.

Geweldig flamengo deken!

In dit heerlijk warmte deken kun je echt tot rust komen. Zeker in deze koude dagen. Het werkt ontspannend voor je spieren en het zorgt ervoor dat je daarna heerlijk gaat slapen. Het voelt een beetje als vakantie.

W
Flamengo infrarood sauna deken
Willemien Wulffraat
Top

Heerlijk moment voor mezelf, gloei na afloop.

niet twijfelen

Na heel lang nadenken en na alle bestaande beoordelingen gelezen te hebben, heb ik toch de stap gezet om het sauna deken met handdoek aan te kopen.
Nu ben ik boos op mezelf dat ik deze aankoop niet vroeger heb gedaan. Geurhinder bij eerste gebruik: niks van gemerkt. In de verpakking zit een handige en duidelijke papieren handleiding. Ik ben ook heel blij met de lengte en breedte va het sauna deken. Mijn huid voelt als herboren na gebruik.

Heerlijk ontspannen en herstellen na een lange werkdag

Superblij en geen moment spijt . We hebben een infrarood sauna kabine maar dit is veel praktischer. Ook nemen we de Flamengo deken mee als we een weekend weg zijn, bv. Mountainbiken in de Ardennen. Echt een aanrader en een goede investering!

Wat een geweldige aankoop!

Ben echt verrast hoe fijn deze Sauna deken is , erg mooie kwaliteit en makkelijk in het gebruik.
Ben er heel erg blij mee!

Het is fantastisch!!!ik slaap er beter van . Voor mensen die veel spierpijnen hebben ideaal. Bij mij helpt het goed !!! Was er in het begin niet zo voor te vinden. Had al zoveel geprobeerd . Maar dit is gewoon voor mij SUPER. Het is zijn geld Waard !!!!

Beste sauna(deken)!

Ik ben dol op dit saunadeken. Dit saunadeken wordt goed heet, is van erg goede kwaliteit en is ideaal bij het herstel van mijn spieren. Ik heb 2 andere modellen getest en dit model is vooruit het beste! Prachtig dik en kwalitatief materiaal en je gaat er top in zweten. En de handdoek..ideaal. Daarnaast werd de bestelling de volgende dag geleverd, waar ik ook erg blij mee was.

Geslapen als een roos

Afgelopen week heb ik het saunadeken ontvangen. Ondanks dat ik er pas 3x in ben geweest, lijkt het mij enorm te helpen bij het slapen. Het is voor het eerst sinds jaren dat ik door de wekker wakker gemaakt moest worden. Eindelijk kon ik lekker lang en diep slapen en word ik uitgerust wakker. En ook tijdens mijn ervaringen in het saunadeken vond ik erg ontspannen.